Przejdź do treści

FAQs

… (website in preparation)

c Expand All C Collapse All

Instalacja i obsługa aplikacji

Dla prawidłowego działania aplikacja musi mieć dostęp do:

 • lokalizacji – aby móc określić bieżące położenie użytkownika oraz obiektów,
 • połączenia internetowego – aby pobrać dane o obiektach, sprawdzać i pobierać aktualizacje,
 • odczytu i zapisów plików – aby użytkownik mógł korzystać z multimediów,
 • kamery – aby można było wykonać własne zdjęcie obiektu,
 • wibracji – aby aplikacja mogła poinformować, że użytkownik zbliża się do obiektu,
 • ustawień tapety – aby działała funkcja wyświetlania zdjęcia obiektu, gdy telefon jest wygaszony,
 • możliwości działania w tle, blokady przejścia w stan uśpienia telefonu – aby można było korzystać z aplikacji, gdy telefon jest schowany.

Po uruchomieniu aplikacji kliknij w ikonkę ustawień:

ustawienia-aplikacji
ustawienia aplikacji

Na odrębnej karcie znajdziesz możliwość zarządzania opcjami:

ustawienia-aplikacji-02
karta ustawień aplikacji

Domyślnie aplikacja dostępna jest na system Android. Zamawiający może również zlecić przygotowanie wersji dla Huawei AppGallery i/lub iPhone App Store.

To zależy od wyboru klienta, dostępne są następujące opcje:

 • strona WWW zlecającego,
 • nasza strona WWW – wówczas aplikacja zostaje zamieszczona na tej stronie oraz tworzona jest podstrona (w subdomenie na kształt: nazwaklienta.like2see.app), prezentująca obiekty w wersji WWW,
 • konto(-a) deweloperskie klienta (Google Play, Huawei Mobile Service, AppStore)
 • nasze konto(-a) deweloperskie (Google Play, Huawei Mobile Service, AppStore)

Installation and operation of applications

By default, the application is available for Android. The customer may also order a version for Huawei AppGallery and/or iPhone App Store.

When the application starts, click on the settings icon:

ustawienia-aplikacji
application settings

On a separate tab you will find the possibility to manage your options:

ustawienia-aplikacji-02
application setup tab

For proper operation the application must have access to:

 • location – to determine the current location of the user and objects,
 • Internet connection – to download object data, check and download updates,
 • read and save files – so you can use the media,
 • camera – you can take your own picture of the object,
 • vibrations – the application can inform that the user is approaching an object,
 • wallpaper settings – to make the function of displaying an image of the object when the phone is switched off,
 • the ability to operate in the background, lock the phone into the sleep mode – so you can use the application when the phone is hidden.

It depends on the customer’s choice, the following options are available:

 • the orderer’s website,
 • our website – then the application is placed on this page and a subpage is created (in a subdomain like: namaklienta.like2see.app), presenting objects in WWW version,
 • client’s development account(s) (Google Play, Huawei Mobile Service, AppStore),
 • our development account(s) (Google Play, Huawei Mobile Service, AppStore).

Możliwości personalizacji i ustawień

Tak, aplikacja może mieć Twój layout, w szczególności może zawierać:

 • Twoje logo i/lub ekran startowy,
 • Dowolną nazwę własną lub subnazwę w rodzaju miasto.like2see, firma-like2see, itp.,
 • Twoją reklamę (informację, przekaz, opis, itp.) stałą,
 • wbudowany system emisji reklam.

Tak, poza informacjami dot. samych obiektów, za pomocą panelu klienta możesz również dodać tego typu informacje. Wówczas apka będzie także sugerowała użytkownikowi ciekawe ścieżki, trasy rowerowe, schematy zwiedzania, itp.

Nie ma, możemy wgrać np. grafiki o dowolnych rozmiarach/ciężarze, itd. Natomiast proszę wziąć pod uwagę, że przeciążona aplikacja nie będzie przyjazna dla użytkownika. Rozpatrzmy następujący przykład: 500 obiektów x 10 zdjęć x 2MB = 10.000MB. Zdjęcia są pobierane przy pierwszym uruchomieniu aplikacji lub danej kategorii i w tym momencie można narazić użytkownika na długi czas oczekiwania, zwiększony transfer połączenia internetowego, itp.

Jednocześnie proszę pamiętać, aby zdjęcia nie były w zbyt niskiej jakości. Użytkownicy używają różnych urządzeń, różnej jakości ekranów, itd.

Jednym słowem, zalecamy, aby dla grafik (zdjęć) znaleźć kompromis:

 • nie przekraczać dla jednej grafiki ciężaru 500KB,
 • format plików: JPG(JPEG)/PNG,
 • unikać kadrów pionowych,
 • zachować minimalną szerokość rzędu 800 pikseli.

Dodatkowe multimedia (wideo/audio) emitowane w aplikacji są za pośrednictwem zewnętrznego hostingu (np. Youtube), nie są pobierane do aplikacji, więc ww. zalecenia nie mają zastosowania.

Do każdego obiektu mogą zostać przypisane następujące informacje i multimedia:

 • Tytuł – nazwa obiektu
 • Krótki opis (np. wstęp)
 • Długi opis
 • Kategoria
 • Lokalizacja – pozycja na mapie
 • Do 10-ciu plików graficznych (np. zdjęć)
 • Link do dodatkowych multimediów, np. filmu wideo

Sama aplikacja może być dostępna w języku polskim i/lub angielskim. Natomiast opisy obiektów mogą być odczytywane w ok. 20 różnych językach.

Poniżej znajduje się lista aktualnie dostępnych języków, a próbki lektorów znajdziesz na tej stronie.

Angielski, arabski, chiński mandaryński, duński, francuski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, szwedzki, turecki, włoski, walijski.

Jak sobie życzysz. Wszystkie informacje o obiektach (nazwa, opis, długi opis, współrzędne, itp.) w wybranych językach, nagrania lektorów, a także związane z nimi multimedia (zdjęcia, ew. wideo), mogą zostać wgrane do systemu na dwa sposoby:

 • przez zamawiającego – poprzez specjalny panel,
 • przez nas – za dodatkową opłatą (szczegóły w kalkulatorze).

To zależy od sytuacji:

 • Dodawanie kolejnych obiektów:
  • gdy aplikacja nie została jeszcze wydana i lista obiektów nie została jeszcze zatwierdzona przez strony:
   • w ramach wykupionej puli – dowolnie, za pomocą panelu,
   • ponad wykupioną pulę – poprzez zwiększenie (opłacenie) limitu obiektów,
  • gdy aplikacja została już wydana lub lista obiektów została już zatwierdzona przez strony:
   • w ramach wykupionej puli – po uzgodnieniu terminu, za pomocą panelu,
   • ponad wykupioną pulę – po uzgodnieniu terminu, poprzez zwiększenie (opłacenie) limitu obiektów,
 • Edycja istniejących obiektów:
  • gdy aplikacja nie została jeszcze wydana i lista obiektów nie została jeszcze zatwierdzona przez strony:
   • dowolnie, za pomocą panelu,
  • gdy aplikacja została już wydana lub lista obiektów została już zatwierdzona przez strony:
   • po uzgodnieniu terminu, za pomocą panelu, po opłaceniu kosztów pracy, która zostanie zrealizowana ponownie (np. ponowne nagrania lektorów).

Personalisation and setting options

No, we can upload images of any size/weight, etc. However, please note that an overloaded application will not be user-friendly. Let’s consider the following example: 500 objects x 10 photos x 2MB = 10.000MB. The photos are downloaded when you first start the application or a particular category and at this point you can expose the user to long waiting time, increased transfer of internet connection, etc.

At the same time, please remember that the photos should not be in too low quality. Users use different devices, different quality screens, etc.

In brief, we recommend that a compromise should be found for graphics (photos):

 • do not exceed 500KB for one graphic,
 • file format: JPG(JPEG)/PNG,
 • avoid vertical frames,
 • maintain a minimum width of 800 pixels.

Additional multimedia (video/audio) emitted in the application are via external hosting (e.g. Youtube), are not downloaded to the application, so the above recommendations do not apply.

Yes, the application may have your layout, in particular it may contain:

 • Your logo and/or start screen,
 • Any own name or subname such as town.like2see, company-like2see, etc,
 • Your permanent advertisement (information, message, description, etc.),
 • built-in ad impression system.

Yes, apart from information about the objects themselves, you can also add this type of information via the client panel. Then the application will also suggest interesting paths, bicycle routes, sightseeing schemes, etc. to the user.

That depends on the situation:

 • Adding more objects:
  • when the application has not yet been released and the list of objects has not yet been approved by the parties:
   • within the purchased pool – freely, using the panel,
   • over the purchased pool – by increasing (paying for) the limit of objects,
  • when the application has already been released or the list of objects has already been approved by the parties:
   • within the purchased pool – after the deadline has been agreed, using the panel,
   • over the purchased pool – after the date is agreed, by increasing (paying for) the limit of facilities,
 • Edit existing facilities:
  • when the application has not yet been released and the list of objects has not yet been approved by the parties:
   • freely, using the panel,
  • when the application has already been released or the list of objects has already been approved by the parties:
   • after the date has been agreed, by using the panel, after paying for the work that will be done again (e.g. re-recording of the teachers).

The following information and multimedia can be assigned to each object:

 • Title – name of the object
 • Short description (e.g. introduction)
 • Long description
 • Category
 • Location – position on the map
 • Up to 10 image files (e.g. photos)
 • Link to additional multimedia such as a video

The application itself may be available in Polish and/or English. The object descriptions can be read in about 20 different languages.

Below is a list of the currently available languages, and you will find a sample of the speakers on this page.

Arabic, Chinese Mandarin, Danish, Dutch, English, French, German, Icelandic, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Welsh.

As you wish. All information about the objects (name, description, long description, coordinates, etc.) in selected languages, recordings of the teachers, as well as related multimedia (photos, or video), can be uploaded to the system in two ways:

 • by the purchaser – through a special panel,
 • by us – for an additional fee (details in the calculator).

Proces zamówienia i realizacji

Tak, na jeden ze sposobów:

 • w formie elektronicznej (PDF, PowerPoint, itp.) – wówczas zostanie przesłana na podany adres e-mail,
 • w formie drukowanej – wówczas zostanie wysłana na podany adres pocztowy.

Przy czym proszę pamiętać, że ofertę możemy przygotować dwojako:

 • jako zestaw ogólnych informacji nt. aplikacji i oferty jej stworzenia,
 • jw., plus informacje o kosztach stworzenia aplikacji – wówczas prosimy o wcześniejsze dostarczenie nam oczekiwanej funkcjonalności (szczegóły poniżej).

W przypadku zainteresowania prosimy o wybranie formy, podanie danych kontaktowych oraz wybranie rodzaju oferty (ogólna / szczegółowa). W przypadku wybrania oferty szczegółowej, prosimy o wybranie na tej stronie oczekiwanej funkcjonalności, zapisanie wyników do PDF i załączenie do wiadomości.

Pełna dowolność, nie musisz. Możesz zamieścić aplikację w ramach własnego konta Google Play (i innych operatorów) lub skorzystać z naszego. Możesz też zamieścić ją np. na własnej stronie, wraz z instrukcją instalacji ze źródła zewnętrznego.

Jest to częściowo możliwe, na dwa sposoby:

 • pobierając i uruchamiając aplikację innego klienta – przy czym proszę pamiętać, że główna funkcjonalność będzie dostępna w okolicy, dla której aplikacja została stworzona,
 • (opcja w przygotowaniu) korzystając z webowej wersji demonstracyjnej, w ramach której można wgrać parametry kilku obiektów, a następnie dokonać symulacji.

Końcowa cena przygotowania aplikacji zależy od szeregu zmiennych (np. ilości obiektów) i Twojego wyboru funkcjonalności. Na tej stronie znajdziesz narzędzie, które pomoże dokonać wstępnej kalkulacji.

Nie ma większych ograniczeń. Najważniejsze, aby zamawiający miał prawo dysponowania informacjami o danym obiekcie. W umowie zawarte jest oświadczenie zamawiającego, że posiada wszelkie prawa autorskie do przekazywanych materiałów.

Domyślnie aplikacja dostępna jest na system Android. Zamawiający może również zlecić przygotowanie wersji dla Huawei AppGallery i/lub iPhone App Store.

Za pomocą specjalnego panelu, do którego dostęp otrzymasz po zawarciu umowy lub przesłaniu zamówienia i zaliczki (szczegóły). Panel pozwala wgrywać wszystkie niezbędne informacje (obiekty, treści, multimedia, ustawienia, itp.), w takim zakresie, jaki zdecydujesz się realizować po swojej stronie.

Instrukcję obsługi panelu znajdziesz na tej stronie.

Proszę zajrzeć na tę stronę, gdzie podany jest cały proces realizacji, krok po kroku.

Procurement and execution process

Full freedom, you don’t have to. You can place the application within your own Google Play account (and other operators) or use ours. You can also post it on your own page, for example, along with installation instructions from an external source.

By default, the application is available for Android. The customer may also order a version for Huawei AppGallery and/or iPhone App Store.

Please take a look at this page, where the whole implementation process is given, step by step.

This is partly possible, in two ways:

 • by downloading and running another client’s application – please note that the main functionality will be available in the area for which the application was created,
 • (option in preparation) using a web-based demo version, where you can upload parameters of several objects and then simulate.

Using a special panel, which you will get access to after concluding a contract or sending an order and advance payment (details). The panel allows you to upload all necessary information (objects, content, multimedia, settings, etc.), to the extent that you decide to implement on your side.

You will find the panel manual on this page.

Yes, in some ways:

 • in electronic form (PDF, PowerPoint, etc.) – then it will be sent to the given e-mail address,
 • in printed form – then it will be sent to the given postal address.

Please note that the offer can be prepared in two ways:

 • as a set of general information about the application and the offer to create it,
 • as above, plus information about the cost of creating the application – then please provide us with the expected functionality in advance (details below)

If you are interested, please choose the form, provide contact details and choose the type of offer (general / detailed). If you choose a detailed offer, please select the expected functionality on this page, save the results to PDF and attach to your message.

The final price of application preparation depends on a number of variables (e.g. number of objects) and your choice of functionality. On this page you will find a tool that will help you make an initial calculation.

There are no major restrictions. The most important factor is that the contracting authority has the right to have information about the facility at its disposal. The contract contains a statement by the purchaser that they own all copyrights to the materials provided.

Zgoda na cookies. (info)

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij